Regulamin sklepu internetowego www.Kobiece Biznesy.pl

W którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje zawierający m.in. niezbędne definicje, opis sposobu złożenia zamówienia i zawarcia umowy, procedury odstąpienia od umowy oraz postępowania reklamacyjnego. 

Sklep internetowy Kobiece Biznesy dostępny pod adresem internetowym www.KobieceBiznesy.pl  należy do Małgorzaty Telega prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MT Innowacje Małgorzata Telega wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5221430919, REGON 016430751.

 §1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sprzedawca – Małgorzata Telega prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MT Innowacje Małgorzata Telega wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5221430919, REGON 016430751
 2. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.KobieceBiznesy.pl
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, 
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu) bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Produktu Sprzedawcy.
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie usługa/rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 13. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. 14.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

§2

Postanowienia wstępne

 1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Produktu/usługi.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych, treści cyfrowych oraz usług takich jak konsultacje on-line, warsztaty, szkolenia, e-book, streaming video lub audio lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej.
 3. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy produkcie. 
 4. Podane ceny podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

§3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową z dostępem do Internet oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§4

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta nieodpłatna usługę prowadzenia konta Klienta celem korzystania z oferty Sklepu.
 2. Aby założyć Kontro w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres skrzynki e-mail i ustalenie hasła.  Do założenia konta niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustalonych w Formularzu rejestracji. Klient powinien zadbać o poufność tych danych. 
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć konto poprzez przesłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kobiecebiznesy.pl.
 6. Sprzedawca świadczy też nieodpłatna usługę newslettera. Może z niej skorzystać każdy Klient, który poda swój adres e-mail w udostępnionym przez Sprzedawcę formularzu.
 7. Umowa o świadczeniu usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zapisu na listę newslettera. 
 8. Z usługi subskrypcji newslettera Klient może zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony.

§5

Zasady dokonania zakupu

 1. W celu zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. należy:
 • Zalogować się do Sklepu lub skorzystać z opcji zakupu bez rejestracji
 • Wybrać Produkt, który chce się zakupić,
 • Następnie należy uzupełnić Formularz zamówienia, zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić chęć dokonania płatności za Produkt,
 • Dokonać płatności.
 1. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. 
 2. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 3. Zakupiony Produkt będzie udostępniony Klientowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności.
 4. Udostepnienie nastąpi poprzez przesłanie na podany adres e-mailowy.
 5. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konsultację zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Klientem.

§6

Dostawa i płatność

 1. Produkty fizyczne doręczane są Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w procesie zamówienia wskaże inaczej. 
 2. Treści cyfrowe dostarczane są Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem Internetu. 
 3. Płatności za zamówienia składane w Sklepie realizowane są za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl Serwis Przelewy24 prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

§7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (umowa sprzedaży) lub od dnia zawarcia umowy (umowa o świadczenie usług, umowa o dostarczenie treści cyfrowych). 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:
 • Klient wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Klient wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. 
 1. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Oświadczenie może być przesłane na adres e-mailowy Sprzedawcy kontakt@kobiecebiznesy.pl lub złożone zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr. 1 do  niniejszego regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mailowy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§8

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient formalnie  poinformował o odstąpieniu od umowy. 

§9

Reklamacje

Sprzedawca dba o to aby dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.

Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji zakupionych produktów lub usług.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres e-mailowy Sklepu kontakt@kobiecebiznesy.pl i zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji i żądanie związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.

§10

Dane osobowe w Sklepie i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.KobieceBiznesy.pl
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z różnych sposobów dostawy Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta. Wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.   

§11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 2. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy przez Klienta.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.02.2021 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może zwrócić się do:

– stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
– wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
– powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo.
– skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
9. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu. W tym celu, na adres: kontakt@kobiecebiznesy.pl prześlij oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z przykładowego wzoru odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.